[ Glavna |  Paganizam |  Dešavanja |  Članstvo ]
[ Paganska Zora Kontakti |  Linkovi ]


 
 
obro došli na zvanični sajt Međunarodne Paganske Federacije u Srbiji. Međunarodna Paganska Federacija (MPF) je organizacija stvorena da pomogne i podrži Pagane širom sveta. Takođe se bavi obrazovanjem i promocijom Paganizma na svetskom nivou. Bezprekidna aktivnost u povezivanju Pagana putem veb sajta i organizovanje međunarodnih i mestnih dešavanja, koja se promovišu putem sajta i magazina »Paganska Zora« (Pagan Dawn), takođe su neke od bitnih delatnosti ove svetske organizacije.
     Ciljevi Međunarodne Paganske Federacije objašnjeni su u Tri Principa:
1. Ljubav i briga o Prirodi. Poštovanje životne sile i celokupnog ciklusa života i smrti.
2. Pozitivna moralnost – odgovornost svakog pojedinca za odkrivanje svoje sopstvene prirode i za svoj podpuni razvoj u harmoniji sa spoljnim svetom. Ovo se često izražava rečenicom: »Čini kao što želiš, ali nikome nemoj da naudiš«.
3. Prihvatanje polarnosti Božanstva, što znači prihvatiti i muški i ženski aspekt Božanskog (stvarnost Boga i stvarnost Boginje).
     Posetite našu stranicu o članstvu radi detalja o učlanjenju u MPF ili se predplatite na magazin »Paganska Zora«.aganska Federacija je stvorena 1971. godine u cilju širenja informisanosti o Paganizmu i sprečavanja svih nesuglasica u vezi sa ovom temom. Paganska Federacija radi na tome da Paganima obezbedi slobodu religijskog ispoljenja bez bilo kakvih ograničenja i zabrana. Član 18. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima:

»Svako ima pravo na slobodu mišljenja, savesti i veroispovesti. To pravo podrazumeva slobodu ostajanja pri svojoj ili usvajanja veroispovesti ili ubeđenja po svome izboru, kao i slobodu da pojedinačno ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno, ispoljava svoje verovanje ili ubeđenje veroispovedanjem, obavljanjem obreda, pohađanjem službe i nastavom.«
     Paganska Federacija se od samog početka bori da bi Paganizam bio prepoznat kao važeći duhovni put, i da bi Paganima obezbedila pravo da praktikuju svoja ubeđenja bez straha od odmazde i osude od strane onih koji naša verovanja smatraju zlom, pretnjom ili ih omalovažavaju na neki sličan način. Paganska Federacija je kroz svoj rad postigla značajne uspehe na ovom polju. Paganizam je sada zvanično priznat. Paganska Federacija nastavlja sa radom, sama ili u saradnji sa drugim paganskim organizacijama, u cilju podizanja svesti o Paganizmu kod mestnih vlasti, javnosti u opšte, ali i kod pojedinaca. Paganska Federacija je do sada objavila više paketa informacija o Paganizmu u opšte, organizacijama, kao i o različitim formama paganske prakse. Paganska Federacija podržava i pruža pomoć svim Paganima, bili oni članovi ili ne. Ovo uključuje pravnu pomoć, na primer, u slučajevima starateljstva nad detetom, ako je dovedena u pitanje veroispovest nekog od roditelja, ako je neko podvrgnut nasilju zbog toga što je Pagan, ili ako se tereti sudski, u vezi sa paganskim opredeljenjem, na bilo koji način. Paganska Federacija će da nastavi sa kampanjom kao i podrškom drugim kampanjama koje se bave pravom na veroispovest i slobodnu versku praksu svih Pagana i paganskih zajednica i organizacija.
     Članstvo u Međunarodnoj Paganskoj Federaciji – Srbija je otvoreno za sve Pagane starije od 18 godina koji podržavaju naše principe i ciljeve. Sledbenici svih paganskih puteva su dobro došli!
Copyright © M. P. F. Srbija. Sva Prava su Zadržana.

 
Ukupno Poseta: